Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Bờm Bợm

Trần Quốc Việt
Thứ ba ngày 6 tháng 1 năm 2009 3:30 PM

 

Bờm xưa đã hoá bợm rồi,

Không còn ngô ngố như thời quạt mo!

Bờm đem của đút, người cho

Giá trị có một,   phóng to thành mười!

Sá chi thiên hạ chê cười,

Bờm rằng có thế, mới người hôm nay!

Bờm rằng có đổi không đây?

Kể cả đổi vợ- Bờm này cũng xong!

Người xưa gạn đục khơi trong.

Bây giờ vấy bẩn giữa lòng... mặt mo!