Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Vấn đề - là vấn đề

Thi Trần Thư
Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2008 9:37 AM
 
Hôm nay có nhiều vấn đề
Vấn đề then chốt vấn đề lớn lao
Vấn đề cơ bản tầm cao
Vấn đề quan trọng, biết bao vấn đề
Vấn đề lui, tới, đi về
Vấn đề giải quyết nhất tề nâng cao
Vấn đề là phải làm sao
Làm sao là phải nâng cao vấn đề
Sau khi Hội nghị ta về
Vấn đề quán triệt nên đề trước tiên

311208