Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Hoang tàn

Thụy Sơn
Thứ ba ngày 6 tháng 1 năm 2009 1:50 PM
 


Phố hoa Hà Nội tan hoang
Hậu quả giáo dục rõ ràng là đây
Kẻ gian lấn lướt người ngay
Ăn cướp ban ngày, ăn trộm ban đêm
Làm điều xấu rất ngang nhiên
Ai mà góp ý rước thêm phiền hà
Tường vôi mới quét hôm qua
Sáng ra đã thấy loe nhoe chữ đầy
Việc nhỏ mà chẳng ra tay
E rằng việc lớn có ngày đi tong.
Hà Nội 6 -1-2009
Thụy Sơn