Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bí quyết làm quan

Thụy Sơn
Thứ tư ngày 7 tháng 1 năm 2009 10:47 PM
Anh sắp nghỉ, chú lên thay
Anh có cái này, bí quyết anh trao
Nếu có múc được quả nào
Cấp trên, cấp dưới phong bao đủ, đầy
Cấp dưới mỏng, cấp trên dầy
Ô che, võng đỡ có ngay lo gì
Mấy thằng quan khác ngu si
Bị bới bung bét bởi chi không đều
Báo chí nay đã biết điều
Dân làm sao biết mà kêu mà bàn
Ung dung ta cứ làm quan muôn đời !!!
Hà Nội 7-1-2009
Thụy Sơn