Cứu tinh của trẻ mồ côi

Đến huyện Chư Sê hỏi về “ông Nhật nuôi trẻ mồ côi” ai cũng biết. Tìm đến nhà ông đợi khoảng 30 phút, ông Nhật đi chợ về với một bao tải dép trên tay. Khoảng 20 em nhỏ chạy ra cầm giúp, 5 em khác cõng em trên lưng cũng chạy ra mừng rỡ