Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Tiền

Thi Trần Thư
Thứ năm ngày 1 tháng 1 năm 2009 9:34 PM
 
Tiền nhân nói tới đồng tiền
Đồng tiền đi liền khúc ruột
Tiền của Tiền tài Tiền bạc
Tiền không mua được tiền đồ
Tiền lương ai phải sống nhờ
Tiền lương để chật cả túi
Tờ nhỏ, tờ to tiền giấy
Ra chợ vài hôm sạch tiền
Một thời quý... đồng tiền lẻ
Thời nay tiền ...bạc, tiền Đô.
010109