Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Chiều ba mươi Tết

Trường Giang
Chủ nhật ngày 25 tháng 1 năm 2009 7:00 PM


                                             ( Xin bắt chước thơ cổ )
                                      
                                             Chiều ba mươi Tết , Tết ba mươi
                                             Chồng ngồi ngắm vợ ,vợ cười tươi
                                             Xóm giềng mới hỏi : Làm chi đó ?
                                              -  Chơi !
                                             Vợ đẻ một bề hai đứa gái
                                             Xinh tươi ,sắp sửa cưới xin rồi
                                         -  Có định gắng thêm chàng quý tử ?
                                          - Thôi !  
                                             Ti vi , “đầu đĩa” , “ in tơ nét”…
                                             Phương tiện nhìn , nghe đủ thứ chơi
                                             Còn muốn có thêm gì nữa nhỉ ?
                                                            - Vui        
                                             Nghỉ Tết ,rảnh rang liền mấy buổi
                                             Thịt thà ,bia rượu , cỗ bàn đầy
                                             Còn định làm gì thêm nữa nhỉ ?
                                                              - Say !
                                            ….      
                                                                Phương Mai, ba mươi Chạp Mậu Tý