Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Cá già ăn hang

Anh Chinh
Thứ năm ngày 22 tháng 1 năm 2009 9:58 PM
 
Thơ  tiếng ... " nước ngoài".
 
Cá giả ằn hang
 
Xuông xắng; rạu gao rổi lại chuần.
Ằn hang: cá giả trỡi trên vần
Bui cợm tàm mưới đìa một ngãn.
Lâu lượng tẳng chưa nỡi đến quân
Ặn chuyên thê khổng ngảy một bò
Sào lam nẻn đế dảy dạ nhò
La hày ngãy mồi bựa đôi nhĩn
Chi ải tồi gium đẫy hơn ro.
Mống giậc vang kề: xuông giá móng
Khống chư chì thỉ hoái nhịn cò.
  Dịch ..." nghĩa":
  Giá cả hàng ăn
 
Xăng xuống; gạo, rau chuẩn lại rồi.
Hàng ăn: giá cả vẫn trên trời.
Cơm bụi mười tám ngàn một đĩa.
Lương lậu chửa tăng, quẫn đến nơi.
Chuyện ăn không thể bỏ một ngày.
Làm sao để nén nhỏ dạ dày?
Hay là mỗi ngày nhịn đôi bữa.
Ai chỉ giùm tôi rõ hơn đây?
Giấc mộng kê vàng: mong giá xuống
Chứ không thì chỉ có nhịn hoài.
.
Ghi chú: Cách dịch như sau:
 Đọc lái lại. Ví dụ câu đầu tiên
Xuông xắng = Xăng xuống
rạu gao = gạo rau
rổi lại chuần = chuẩn lại rồi
Tức là:
Xuông xắng; rạu gao rổi lại chuần =
Xăng xuống; gạo, rau chuẩn lại rồi
     
  Đây là bài thơ vui, viết theo cách nói lái, mong các      sư phụ chỉ giáo thêm
 
    Tp Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 01 năm 2009
 
               Anh Chinh