Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Thay ai

Anh Chinh
Thứ năm ngày 8 tháng 1 năm 2009 1:53 PM

 

 

Thay ai?

 

           

Tiếp dân nơi công sở

Mặt cứ vác lên giời

Nói năng còn cụt ngủn

Kiếm đâu ra nụ cười.

 

- Đầy tớ mà như thế

Thì sử dụng làm chi?

- Nhưng mà không thay được

Bởi chưa hết nhiệm kỳ?

 

- Chưa hết nhiệm kỳ hả

Vậy thì thay... dân đi!

 

                                                Tp Hồ Chí Minh, ngày 07  tháng 01 năm 2009 

 

                                                                                     Anh Chinh