Trang chủ » Khúc kha khúc khích

XIN CHÀO

Lão Hà
Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2016 3:41 PM
Lão Hà
Này bác Cà phê hiệu Xin chào
Đổi ngay tên hiệu, chẳng là bao
Hôm nay bác hưởng cung đại phúc
Thoát khỏi tội danh hình sự cao
*
Thân phận bác bằng cái mong tay
Luật pháp nghiêm minh, thi hành ngay
Căn do không phải là chưa phép
Bác dám “xin chào” , thế mới gay
*
Đổi ngay tên hiệu là “chao xìn”
Chao là chao đảo nỗi trân truyên
Xìn đúng là tiền, ai cũng biết
Đổi tên như vậy chắc là hên
*
Chao xìn nói lái của xin chào
Chiềng với khách hàng , với đồng bào
Sớm đúng ,chiều sai,mai lại đúng
Sai sai đúng đúng biết làm sao ?
Lão Hà 24/4/2016