Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THẰNG BỜM @

Vũ Quốc Túy
Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2016 9:02 PM
Thằng Bờm có cái quy trình

Ông quan xin đổi cái bình phong to

Bờm rằng Bờm chẳng thích to

Ông quan xin đổi một lò hạt nhân

Bờm rằng không lấy hạt nhân

Ông quan xin đổi ngàn cân vàng mười

Bờm rằng không lấy vàng mười

Ông quan xin đổi chót đời siêu xe

Bờm rằng Bờm chẳng lấy xe

Ông quan đổi cái "bao che" ...Bờm cười!

Vũ Quốc Túy