Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VỊNH TÁO QUÂN 2016

Nguyễn Văn Diệp
Thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2016 5:32 PMĐón xuân năm Khỉ mở cò quay
Táo Việt nghĩ ra lắm cách hay!
Chẳng viết ô tham hay cửa nhũng
Toàn đề cửa thẳng hoặc ô ngay!
Thiên Lôi trả búa kêu:Sai tuốt.
Thiên Tử giật mình phán:Lạ thay:
Giữa chốn Thiên đình còn nặng bệnh
Hành chi “công bộc”thế gian đây!?
Nguyễn Văn Diệp