Trang chủ » Khúc kha khúc khích

MUỐN LÀM QUAN PHẢI HỌC TRẦN BÌNH TRỌNG

Nguyễn Văn Diệp
Thứ hai ngày 11 tháng 7 năm 2016 2:40 PM
Ngàn thu trước lưu danh Trần Bình Trọng
Chết hiên ngang danh vọng không màng
Quân thù nhử chút quan sang
Mong Người quì gối đầu hàng vinh thân
Người rằng ta đâu cần thứ đó
Trả lời ngay bọn chó Bắc bang:
“-Ta thà làm quỉ nước Nam
Nào không thiết ngai vàng đất bắc”
Đầu Người rơi trước đường gươm giặc
Linh hồm Người vằng vặc trời Nam
Gương Trần Bình Trọng ngàn năm
Quan ô sống nhục sao bằng thác trong
Đã bao phen sống trong trận mạc
Đã mấy lần được hát khải hoàn
Nay làm quan phải xứng quan!
Để cho cả nước cả làng noi theo
Không lệ thuộc- khỏi nghéo, hết cực
Xóa sạch bao oan ức ngút ngàn!
Giữ gìn trời biên giang san
Bằng bao nước khác- hoàn toàn tự do.
Nhẹ nhẹ tay để cho dân sống
Kẻ xâm lăng ước mộng chẳng còn.
Giữ gìn tường tấc nước non
Không hề hổ thẹn cháu con Lạc Hồng..
!! -7 – 2016
Nguyễn Văn Diệp