Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TIẾP KHÁCH

Lão Hà
Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 1:46 PM

Trên mạng sôn sao chuyện Phong GD Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh điều giáo viên đi "tiếp khách", xin có mấy vần...
Đội ngũ trồng người giỏi lắm thay
Gái hư Hồng Lĩnh tôn làm thầy
Cấp trên ra lệnh : đi tiếp khách
Không đi..? mất việc là rất gay
Tiếp khách đâu phải nghề của choa
Nghề là day trẻ vần i..a.
Bôi son, vẽ mặt đi tiếp khách
Mô phạm đeo thêm cái mặt ma
Tiếp khách đâu là nói chuyện xuông
Tiếp chè, tiếp rươu, tiếp... luôn luôn
Ba vành, bảy chữ đâu có biết
Giáo dục que choa lắm chuyện buồn
Lão Hà 14/11/2016