Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NUÔI ONG TAY ÁO

Văn Cương
Thứ hai ngày 4 tháng 6 năm 2018 3:35 PM
Chín chín năm nhường đất đặc khu
Ngây ngô mắc bẫy bọn Tàu phù
Giang sơn gửi vuốt phường chim cú
Xã tắc trao tay lũ chuột chù
Quá khứ huy hoàng đang ủ rũ
Tương lai ảm đạm mãi tù mù
Ông bà nghị gật còn mê lú
Rước quỷ vô nhà quá dại ngu !
2-6-2018