Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Nhà thơ đương đại, Sính ngoại

Trường – Giang
Thứ sáu ngày 9 tháng 1 năm 2009 6:09 AM

 
  “Nhà thơ đương …dại”

Nẩy nòi mấy “nhà thơ đương ..dại”
Học đòi ai nói trái , khó nghe :
 “ Lục bát là thơ nhà quê  !
Không vần , không tứ tài nghề mới…siêu”
Vốn liếng : nửa câu Kiều không đọc
phép đặt câu , ngữ pháp ngu ngơ
Viết lảm nhảm , bảo rằng thơ
In liền mấy tập , mập mờ danh xưng
Mua danh , tiền sẵn cũng đừng
“ Nhà thơ đương dại” coi chừng …hết khôn !
  Sính …ngoại
 
Cảm ơn thi bá , thi huynh,
Thi tỷ , thi muội nhiệt tình hết chê
Đệ “em xi” (MC) chư vị nghe
Giữ gìn trong sáng vấn đề …tiếng ta
Thiên niên Bắc thuộc từng qua
Bách niên Pháp thuộc ,sơn hà tang thương
Hiện tại hội nhập tứ phương
Dân ta sao lại coi thường tiếng ta ?
Vấn đề “đệ” đã nêu ra
Chư huynh tham luận , chắc là “ Ô kê” (OK)  ?

                    Phương Mai 9-1-2009