Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LÒI MẶT VIỆT GIAN

Trường Giang
Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2009 7:52 AM
 
     
Thời kháng chiến chọi cùng giặc Pháp
Quân dân Trung Nam Bắc đồng tâm :
“ Ba không” * -phòng lũ  Việt gian
do thám , chỉ  điểm giặc càn ,giết dân
Chuyện đã mấy chục năm về trước
Đến bây giờ  xin được nhắc nhau :
Việt gian nay ăn cơm Tàu ,
quen chầu “ Thiên Tử” , làm giàu rất nhanh  
Chúng mắc chứng khom mình , rụt cổ
Chẳng quan tâm đất Tổ ,quê cha
Dầy mồ , voi rước từ xa
Gian tham  , đất Mẹ bán qua “ lái … giàu”
Lũ Việt gian còn đâu hồn Việt !
Tật đê hèn chỉ biết  Dạ ! ,Vâng !
Mắt tinh ,ngó dọc , ngó ngang
Ngó cho lòi mặt Việt gian mới tài

                                            Phương Mai 15-5-2009

  * Không biết , không nghe , không thấy