Trang chủ » Khúc kha khúc khích

PHẢN BIỆN LÀ CÁI GÌ ?

Nhân Hoà
Thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2009 8:00 PM

Cụ Giáp họ còn đếch nghe
Phản biện là cái đếch chi thời này.
Quyền - tiền – súng ở một tay
Hôm nào trạch đẻ ngọn cây ta bàn.
Triệu triệu hài cốt Trường sơn
Anh có bảo họ bán nhôm ăn dần?
Cân nhôm – cân một oan hồn
Công này dân biết cộng dồn cho ai?
19/5/09