Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VỪA NHỎ VỪA TO

Thái Hữu Tỉnh
Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2009 10:48 PM

                          (Thư giãn Bô xít)
 
        Bô xít là kế hoạch to(1)
Mấy lần Đại hội Đảng ta quyết rồi     
      Bảo dân đừng có lắm lời
Chống Nghị quyết Đảng thì toi có ngày.
      Chẳng ngờ dân chúng hôm nay
Đòi kế hoạch này Quốc hội thông qua.
      Thế là bác Trọng nhà ta
Bảo việc này nhỏ đưa ra làm gì ?(2)
       Đang to bỗng nhỏ mới kỳ
    Chẳng biết cái gì vừa nhỏ vừa to ?
                                  THÁI HỮU TÌNH
                                          7-6-2009
-----------------------------------------
(1) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Khai thác Bô xít
là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước”.
(2) Ông Nguyễn Phú Trọng : Dự án Nhân Cơ có tổng vốn đầu tư
mới hơn 600 triệu đôla , chưa thuộc dự án phải đặt dưới sự giám
sát của Quốc hội.