Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CÁC VI NHÚT

Lê Duy Phương
Thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2009 6:18 AM
 
Ông về hưu đã lâu rồi
Cũng in cái các cho đời nó vui
Đời cũng oanh liệt lắm thôi
Ông in vào các mọi người biết cho
 
Trước hết là các chức to
Làm ở tỉnh, mấy năm phò trung ương
Sau là công tác ở phường
Chủ tịch cao tuổi những hơn mấy kỳ
 
Bây giờ thì chẳng làm chi
Trước mọi chức vụ phải ghi nguyên là
Nguyên ông rồi đến nguyên bà
Bà cười tôi chỉ ở nhà nguyên chi
 
Hay là nguyên phó phong bì
Ông cười bà được cái gì cũng nhanh
Bà không in các đã đành
Các vi nhút bà lại giành cho ông