Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Các=tùm-tum

Vũ Hiển
Thứ bẩy ngày 17 tháng 1 năm 2009 8:59 PM

                                                                                     
                       “ Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên “ *…
                          Giáp thời…viết “ Sớ” gửi lên tận “ Trời “
                          Rút ruột Người nói những lời
                          Cứu nguy đất nước khỏi rơi vào vòng…
                          Bách niên vẫn nhả Vàng ròng 
                          Chỉ ra “ Quốc nạn “  “ Thù trong,giặc ngoài “
                          Nhắn ai đừng bỏ ngoài tai
                          “ Nóc nhà “, “ Chiến lược “ mong ai nhớ giùm… **
                         
                          Cắc tùm tum  - Cắc tùm tum  *** 
                          Coi chừng “ miệng rắn , mưu hùm “…lừa ta  ! 
                                                                                         16-1-2009  
                                ________________________________________
•  Thư của Đại tướng không đồng tình triển khai
        Dự án khai thác Bốc-xít ở Tây Nguyên.gửi TTCP. ( Mượn thơ Bút Tre )
                                   **    Tây Nguyên là “: Nóc nhà của Đông dương, là vùng
                                            đất Chiến lược “ rất quan trọng của đất nước …
                             *** Giai điệu cồng chiêng Tây Nguyên