Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - “Phức phai phương phì”

Thanh Thanh Huyền
Thứ bẩy ngày 17 tháng 1 năm 2009 8:56 PM

   
      Bloger H trên tám mươi tuổi. Đầu  
       xuân, có mấy vần thơ vui chúc thọ
 
Theo Xuân Hương, chẳng già tom
Trở giời, cơm bỏ chấm com vẫn sài
Đọc Đông Tây, post tin bài 
Niềm vui kéo lại phức phai phương phì *
Sắm mũ phớt ném mũ ni
Lúc rong ruổi đạo khi vi vu đời
Chúc bác thọ vượt mười mươi
Hứng lên, MáY vẫn tuyệt vời chấm com...

---------
                       * Sức trai đương thì