Trang chủ » Khúc kha khúc khích

QUÁN TRẦN LÃO

Lão Hà
Thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2015 7:02 PM


Quán em còm sĩ bị dẹp rồi

Quán nhỏ, khách đông, hẹp chỗ ngồi

Cổ phần bầu bạn không nơi góp

Khúc khích đôi câu thiếu chỗ cười

Đầu năm quán mới của Lão Trần

Muốn vào khai vị buổi tân xuân

Bọn xấu nó rào quanh xóm ngõ

Ngăn cản bạn văn, bạn tri âm

Năm mới Lão Hà nhủ Lão Trần

Văn chương thơ phú nặng ngàn cân

Thuyền văn tải đao sao cho khẳm

Đâm bọn gian nô, bút xứng tầm

Giấy viết quết hồ nơi Hàng Mã

Í ẻ ò e đúng Hàng Kèn

Vui vẻ chi mô trò rọ mõm

chỉ thấy loa kêu giong ..èn ..èn

Lão Hà Hà 4/3/2015

Ngay 12/4/2015 thấy Lão Trần info thông báo quán Còm nay thành Net, mở sổ tay thấy mấy ghi chép vội gửi Trần Lão để góp cho quán Nét thêm vui.