Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Vui vui...Đọc ngược

Vi Vi Lan
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 2:17 PM
                                                     Chơi trò   “Con kiến mày leo 
                                                  cành đa...”,  thuận nghịch độc
                                   
Hoa đào rực nở khắp xa gần
Nhẹ phất  mưa lan cỏ biếc nhuần
Nhà trước rộn nêu chuông coóng loóng
Bếp trong hồng bánh lửa rân rân
Ca thi hứng tuyệt không dồn túi
Điệu nhạc hồn siêu khó bắc cân
Tha thiết ơi hình thương bóng nhớ
Pha phôi chẳng thể một tình xuân.

*    
Xuân tình một thể chẳng phôi pha
Nhớ bóng thương hình ơi thiết tha
Cân bắc khó siêu hồn nhạc điệu
Túi dồn không tuyệt hứng thi ca
Rân rân lửa bánh hồng trong bếp
Loóng coóng chuông nêu rộn trước nhà
Nhuần biếc cỏ lan mưa phất nhẹ
Gần xa khắp nở rực đào hoa.
 
     Thứ ba 14/ 1/ 2009