Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Bình luận bóng đá

Thi Trần Thư
Chủ nhật ngày 11 tháng 1 năm 2009 10:08 AM
 

Một pha… một pha… một pha
Một pha đẹp mắt… một pha thay người
Kìa tiền đạo bóng xuống rồi
Chỉ tại pha ngã, mất rồi bóng ơi
”Cơ hội nguy hiếm” kia thôi
Không thành bàn thắng…  hét lòi răng ra
Trời ơi bóng bật vào xà
Ầm ầm tay vỗ khen pha cứu bàn
Tiếng Việt nghe đến phát ban
Phen này phải có pha rèn tiếng ta.
0100109