Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI ÔNG PHẠM KHÔI NGUYÊN

Trần Trương
Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2009 9:55 PM
 
Kính thưa ngài Phạm khôi Nguyên
Có giám đánh cược treo lên cái đầu
Khi mà  Bô xít đỏ ngầu
Làm bẩn không khí đục bầu trời xanh?
Khi mà bùn đỏ tràn nhanh
Nước sông giẫy chết, cây thành héo hon
Tây Nguyên cuộc sống gầy mòn
Lúc ấy ông sẽ phát ngôn thế nào?
Bô xít chưa hiểu ra sao
Ông đã hô hào : Kiểm soát được ngay
Thế còn Thị Vải mới đây
Vẫn đang ngắc ngoải, dân cày chờ mong
Vê –Đan ông lại một lòng
Ông thương, ông quí, rằng không việc gì
Tây nguyên báo động lâm nguy
Thì ông cười khì: Bô xít  ô kê
Ông đừng kéo Bộ, kéo bè
Mình ông, ông cược lời thề : cổ ..treo
May ra tôi sẽ tin theo