Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI BỘ CÔNG THƯƠNG

ND
Thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2009 8:52 PM

Bộ Công thương ơi Bộ Công thương
Công tâm ông hãy tìm đường giúp dân
Thương yêu đất nước non sông
Làm cho đất nước Lạc Hồng phồn vinh
Ông chê trí thức kém minh
Không như tiên tổ nước mình xưa nay (!)
Ra nước ngoài ông có hay
Họ dừng khai thác từ ngày nảo nao
Chỉ ông cứ cố vơ vào
Bất chấp hậu quả thế nào mai sau
Ông liệu rồi có biết đau
Khi bao thế hệ tiếp sau phế tàn
Như xưa bị chất da cam
Đau chưa lên sẹo đã toan cứa vào
Được mảnh nhôm mất biết bao
Nông dân còn biết lẽ nào các ông?
Hay tiếng ông mang chữ công
Nhưng lòng ông lại không trong sáng gì
Nếu không một việc như ri
Mong ông hãy vì đất nước tương lai
Ông vì ông, hay vì ai
Hay ông còn thiếu cả tài cả tâm?
                                     N.D

Tên thật  
         Trần Vân Hạc