Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CẦU GIỜI ĐẤT…

Nguyễn Đăng Minh
Thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2009 6:56 AM
 
Trốn được thuế! Ắt là giầu
Thâm mưu “Xây dựng nhiều cầu lót tay”
Tính bài cúi đó. Luồn đây…
Nhà nước phần ít. Quan thầy phần hơn
Thế là phép Nước khinh nhờn
Nhân dân thiệt kép, thiệt đơn kêu trời
Có kêu, kiện đến mòn đời
Giống như con kiến rã rời… vào, ra
Cầu giời đất, nổi can qua
Quan thuế thoái hóa quét đa sân chùa
Để nhiều doanh nghiệp vào hùa
Phá sản, sập tiệm… Đừng đùa với dân
Giảng Võ, năm 2009