Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LỜI NHẮN

Nguyễn Đăng Minh
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 6:44 AM
 
Có người ở ngành giao thông
Đi xe bạc tỷ lông nhông đêm ngày
Tắc đường…Mồm nói: Ra tay
Đắm thuyền…Xui, nịnh: Bắt ngay lái đò
Hóa trang làm đám mồi, cò
Bán thầu, đầu lậu, xin, cho… rối mù
Phen này xây thêm phòng tù
Để nhốt hết bọn tệ, hư nhiễu đời
 
Giảng Võ, năm 2009