Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Còn tỉnh hay điên ?

Trương Giang
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 9:28 PM
  
Bạn đồng nghiệp điều tra tại chỗ
Đăng bài lên , kể rõ sự tình :
Bảo Lâm* – miền đất tươi xanh
Bây giờ bị phá tan tành , quá đau !
Quặng bô xít giàu đâu chưa biết
Nay nhà tan , người chết thảm thương :
Người ta cưỡng chế phá vườn
Bà con năn nỉ ,máy tương vỡ đầu !
Mấy trăm “chuyên gia” Tàu đến ở
Sắp tới tăng quân số  Sáu nghìn !
Đồi chè , cà phê Tây Nguyên
Phá trụi , bụi đỏ bốc lên mịt mù !!!
Được biết chuyện bốn năm về trước
Con các quan thi rớt , rong chơi
Đưa sang Tàu ,được Tàu nuôi
Con thường dân muốn “đổi đời” ,đừng mơ !
Đào bô xít bây giờ Tàu “giúp”
Quan địa phương ra sức tiếp tay
Tiếc chi mấy cái đồi cây
Miễn sao “ngân khoản” càng ngày càng tăng
Thiết bị Tàu sắp đem sang lắp
Hố móng đào nát  mảngTây Nguyên
Các quan còn tỉnh hay điên ?
Sao đành bán đứng một miền tươi xanh ???
                                             Phương Mai , 19-3-2009
  * Huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng