Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lời dạy

Hạ Bùi
Thứ bẩy ngày 9 tháng 2 năm 2013 2:23 PM


KHỔNG TỬ dạy : QUÂN TỬ BẤT TRỌNG TẮC BẤT UY
 (Người quân tử không giữ lòng tự trọng sẽ không có uy nghiêm)
 
  Tôi mạo muội diễn nôm như sau   :

          VÔ SỈ, VÔ LIÊM
   
     Không lòng tự trọng chẳng còn uy
     Chức lớn, quyền to có quái  gì ?!
     Trợn bặm, hung hăng, to miệng dọa
     Nào còn ai phục ,  chúng chờ khi . . .

                     *               
     Những người vô sỉ, vô liêm
Được vào địa vị cầm quyền thì nguy    
     Họ không tâm huyết việc gì
Chỉ lo tham nhũng  đem về tư dinh