Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vịnh tiền chùa

Chu Văn Keng
Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 9:08 PM

  Tiền của - sở hữu dân ta!
  Chẳng của ai cả, mới ra “Tiền Chùa”

  “Tiền Chùa” mấy cũng không vừa
  “Lòng tham vô đáy” xin thưa…  quan hiền!
  Họp hành hội nghị liên miên
  Bàn nhau chia chác, bung biêng rượu chè
  Bắt tay phe phái nhóm bè
  Đẻ ra “Cơ Chế”, dễ bề chia bôi!...

  “Tiền Chùa” đâu của giời ơi
  Mồ hôi nước mắt dân tôi cày bừa
  Khen ai khéo vẽ “Tiền Chùa”
  Để cho bao kẻ làm “bùa” tiến thân!

  “Tiền chùa” - sở hữu toàn dân!
  Xin ai chớ có giải ngân làm bừa.

  Chu Văn Keng, CHLB Đức