Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐAU LÒNG

Nguyễn Đăng Minh
Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2009 9:20 PM
 
Bô-xít lòng đất Tây Nguyên
Là vùng đất quý thiên nhiên tặng người
Rừng Thiêng che chở muôn đời
Ê-đê, Kinh, Thượng…tình người bên nhau
Một số họ tham sang giầu
Khai thác… để đất bạc màu, rừng tan
Bản làng, nước sạch… hoang tàn
Trời ơi, liệu biết lo làm sao đây
Lấy quặng… bứng gốc rễ này
Thế là mất trắng…người, cây sẽ tàn
Trụy tim thắt ruột buốt gan
Hại kia đã thấy…Nỡ làm ngơ ư?!
Thay dân mà dốt cộng trừ
Tây Nguyên đất sập…Di cư phương nào?!
Giảng Võ, năm 2009
Nguyễn Đăng Minh