Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THẮNG RỒI

Trường Giang
Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2009 7:17 PM
 

                       Truyền Hình Việt Nam đưa tin :
                        Khách sạn xây lấn công viên , phải dừng …
                        Vui quá chừng ! sướng quá chừng !
                        Bà con Hà Nội ăn mừng đi thôi !
                        Lòng Dân – sức mạnh tuyệt vời !
                        Quan tham đại bịp nay lòi mặt gian
                        Người lành bị họ vu oan
                        Cậy quyền , cậy thế , họ toan “ăn dầy”
                        Thắng rồi ! -  sóng nước , cỏ cây
                        Xôn xao  nhạc lá , mây bay dáng Rồng
                        Khúc kha khúc khích …khoái không ?
                       Tiếng cười góp sức tiến công … Thắng rồi !          
                     “ Bạn Cười”  khúc khích , mình ơi !
                        Quan tham còn đó , buông lơi sao đành !
                        Chẳng màng  của nả , công danh
                        Khúc kha khúc khích - âm thanh tặng… Đời

                                                               Phương Mai 26-3-2009