Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Quan dân

Nguyễn Duy Xuân
Thứ bẩy ngày 1 tháng 6 năm 2013 9:16 AM


Là Dân mà chẳng phải Dân
Bởi vì ông được Dân dần lên quan
Lên quan ông nói lan man
Rằng Dân chẳng biết chẳng quan cái gì
Dân bầu ông để mần chi
Coi Dân như thế, ông thì…
Hư ! Hư !


28-5-2013

Là Dân mà chẳng phải Dân
Bởi vì ông được Dân dần lên quan
Lên quan ông nói lan man
Rằng Dân chẳng biết chẳng quan cái gì
Dân bầu ông để mần chi
Coi Dân như thế, ông thì…
Hư ! Hư !


28-5-2013
Nguyễn Duy Xuân