Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯ NGỎ GỬI TỔNG BÍ THƯ

Lê Duy Phương
Thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2011 6:50 AM
Hà Nội, Ngày 06 tháng 01 năm 2011
 
Kính gửi: Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
 
Thưa đồng chí, Tôi là Lê Duy Phương, là người đã tham gia cấp ủy nhiều khóa ở địa phương, cũng đã được làm đại biểu đại hội Đảng toàn quốc
Tôi cũng đã có bài tham gia thảo luận văn kiện đại hội 11 của Đảng ta với tựa đề “Người chủ trì” đăng trên mục tiếng nói nhà văn, báo Văn nghệ số 43, ngày 23 tháng 10 năm 2010.
Để tạo điều kiện cho đại biểu thực hiện được quyền dân chủ và tạo được uy tín hơn nữa cho Đảng. Vừa rồi Trung ương cũng đã chỉ đạo một số tỉnh bầu trực tiếp bí thư tỉnh ủy, điều đó chứng tỏ một bước thể hiện tính dân chủ và sự tín nhiệm trong Đảng.
Nay đại hội toàn quốc lần thứ 11 tôi xin đề nghị:
1. Chỉ bầu Ủy viên bộ chính trị những đồng chí trúng cử ban chấp hành với số phiếu từ 80% trở lên.
2. Sau này, Đảng giới thiệu để Quốc hội bầu chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và các phó thủ tướng chính phủ cũng chỉ giới thiệu những đồng chí trúng cử ở đại hội 11 với số phiều 80% trở lên.
3. Đại hội lần thứ 11 nên bầu trực tiếp tổng bí thư và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Cũng nên giới thiệu một chức danh ba người để bầu lấy một.
4. Câu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh” nên để là “Nước mạnh dân giàu, dân chủ công bằng văn minh”.
Nước mạnh là cơ sở cho dân giàu, nhất là trong tình hình hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập mà nước  mạnh là ở chỗ mạnh về Đảng, mạnh về cán bộ, mạnh về pháp luật, chính sách, cở sở hạ tầng,… Có mạnh mới có điều kiện cho dân làm giàu. Dân giàu nước mạnh không hợp với logic của vấn đề.
Kính chúc đồng chí mạnh khỏe
   Chào thân ái