Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bộ trưởngThăng lại…ra roi?!...

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2013 7:48 PM


 
GĐ Sở GTVT Hải Phòng không sợ bị đề nghị cách chức.
(Tin trên báo)- Bộ trưởng Thăng đề nghị cách chức Giám đốc Sở: -“Tôi có vấn đề gì mà phải sợ. Tôi đã nói vấn đề này 5 năm nay rồi, từ thời Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, GĐ Sở (Đàm Xuân Lũy) bị Bộ trưởng Thăng đề nghị cách chức khẳng định.”                                                                                                                                                  Thơ rằng:
 
 
Từ ngày nhậm chúc đến nay
Ngài Thăng Bộ trưởng ra tay mấy lần?...
Ngài khoái “Rèn cán, chỉnh quân”
Lơ mơ là…“vụt”, lột quần cho…lui!...
Mới nhất là chuyện vừa rồi
Giám đốc …Xuân Lũy là người Hát Pê (HP)
Bộ trưởng núm tóc “đuổi” về
Chỉ vì nhiệm vụ lê thê kéo dài
Xe công (contarne) cả xe lẫn tài…
Chẳng cần đăng ký, chẳng ai…túm đầu!?...
Chuyện này “tồn” đã từ lâu
Nay mang Xuân Lũy “cạo đầu” có…oan?!...
Ngờ đâu Giám đốc họ Đàm
Vẫn cười toe toét có làm sao đâu…
Coi như Bộ trưởng…sờ đầu
Nói cho vui miệng mấy câu…pha trò!!!?...
……………….
.
14-07-2013
DL