Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Sư Thái Lan

Nguyễn Tiến Bình
Thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2013 5:27 AM

Nhà sư có bảy nhân tình
Hai hai(22) xe xịn, có kinh không nào!
Có máy bay riêng loại Sao
Giàu, sướng như thế, ai nào được hơn!
Chưa kể ăn trắng mặc trơn
Tiêu sài tùy thích khi cơn khoái trào!

Nhiều người cứ cúng tiền vào
Cầu mong phúc, lộc…khi nào tiếc đâu
Chỉ sang cho ông trọc đầu
Cà sa ông khoác nhưng đâu lòng thiền!

Miệng nam mô, sống đảo điên
Chắp tay những lại vơ tiền dã tâm
Chơi bời trác táng, mãi dâm
Thế mà vẫn lắm người lầm tin sư

Nhịn ăn, để cúng nhà từ
Người hiền đi lễ ông sư sống tồi
Mê tín, cúng hết của rồi
Tiền không, phúc chẳng, giò ngồi buồn đau!

Ngày 11-7-2013

Nguyễn Tiến Bình
Số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội
ĐT: 01686711077