Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cái đầu lâu cảnh giác

Bùi Ngọc Phúc
Thứ bẩy ngày 5 tháng 1 năm 2013 8:54 PM

một người vẽ ra một nhành táo và bảo ở trên đó có thuốc trường sinh, trên đó là thiên đường
 một người vẽ ra một cây táo và bảo ở trên đó có cái đầu lâu, lũ trẻ con hãy cảnh giác
cùng bị bùa mê bởi nhành táo, cây táo một người đạt đến tột đỉnh quyền cao chức trọng, tột đỉnh vinh quang
còn người kia rơi xuống tận đáy của sự bất hạnh
 vì sao
vì sao
vì sao?
lẽ nào con đường nhân loại đã đi, đang đi và sẽ đi là con đường hình dích dắc
lẽ nào con người vô tình hay cố ý làm phép thử t ìm l ối tho át cho con người bằng một cái hộp kín không biết có bao nhiêu mặt mà mặt nào cũng đầy rẫy đầu lâu và những lời đường mật…
 Hoàng Cát ơi!
 Hoàng Cát ơi!
có bao nhiêu người gọi tên anh trong “sự cố cây táo ông Lành”
có bao nhiêu người gọi tên anh, sau khi ở chiến trường về anh bị cụt mất một chân, sau bao nhiêu năm thương binh Hoàng Cát không được công nhận là thương binh…
Hoàng Cát ơi!
 Hoàng Cát ơi!
thôi thì sáu - bảy bỏ làm mười, lá l ành đùm lá r ách anh nhé…
bởi chúng ta còn tin theo lời phật dạy: “ nếu lấy mắt mà trả nợ mắt thì cả nhân lo ại sẽ mù hết”
 chỉ có điều anh và tôi và tất cả chúng ta
 phải phân biệt rạch ròi hay dở, sai đúng, phải trái để con đường mà nhân loại phải vác cây thập tự đời đi tiếp không còn là hình dích dắc
để không còn nữa trên đời những phép thử và những ông l ớn kh ông thừa nhận cả nhân loại ngoại trừ thừa nhận bản thân
Hoàng Cát ơi!
 Hoàng Cát ơi!
t ôi gọi tên anh trong m ưa ph ùn gi ó b ấc
t ôi g ọi t ên anh trong l úc anh đang b ệnh t ình ngh èo ng ặt
(c ũng nh ư nhi ều ng ư ời t ử t ế đang l âm v ào c ảnh ngh èo ngh ặt)
 v à v ư ờn t áo   –  v ư ờn đ ịa đ àng th ực s ự m à ch úng ta m ơ ư ớc đang b ị m ột b ầy s âu - l úc nh úc nh ững b ầy s âu v à nh ững b ầy chu ột ph á ho ại
 c òn đ áng s ợ g ấp tr ăm l ần , v ạn l ần h ơn c ái đ ầu l âu – ch ỉ đ ơn gi ản l à c ái đ ầu l âu  m ở m ắt cho con ng ư ời : h ãy c ảnh gi ác !

6/1/2013
BNP