Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lại nghĩ về vận nước

Nhà văn Đắc Trung
Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2012 5:48 AM

      Hiện nay "Tham nhũng, thoái hóa biến chất về tư tưởng, đạo đức lối sống" ở " một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên" đang là quốc nạn, nguyên nhân trực tiếp khiến đất nước suy yếu.

      Vì thế Đảng ta kiên quyết chống "tham nhũng, thoái hóa biến chất".
      Đối lại "thoái hóa, biến chất" điên cuồng chống lại Đảng.
      Vũ khí của "thoái hóa biến chất" chỉ là tiền - tà quyền - và mọi thủ đoạn tinh vi thâm độc.

       Đối lại sức mạnh của Đảng ta vô cùng to lớn. Đó là: cương lĩnh, điều lệ, cùng các quy định chặt chẽ, nghiêm khắc về tổ chức, cán bộ; là 19 điều đảng viên không được làm; là sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện cả hệ thống chính trị từ lập pháp, hành pháp, tư pháp cho đến lực lượng vũ trang; là sự ủng hộ nhiệt tâm của mọi đảng viên chân chính, của nhân sĩ trí thức, của tất cả đồng bào Việt Nam yêu nước. Đảng lại là chủ thể đề xướng và trực tiếp chỉ đạo cuộc chỉnh đốn nhằm làm trong sạch Đảng mà trọng tâm là chống "tham nhũng, thoái hóa biến chất". Trong bối cảnh thì như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói:"Đây là thời cơ duy nhất".

       Chính nghĩa thuộc về Đảng ta.
       Phi nghĩa là bè lũ "tham nhũng, thoái hóa biến chất".
       Sức mạnh của Đảng ta vô cùng to lớn.
       Bọn phi nghĩa chỉ có tiền - tà quyền - và thủ đoạn nham hiểm, sảo quyệt đối phó lại.
       Bản chất chính, tà đã rõ như thế. Tương quan lực lượng quá chênh lệch như thế.

       Nhưng kết quả vẫn không đè bẹp được "tham nhũng, thoái hóa biến chất". Thậm chí không vạch mặt chỉ tên được những kẻ "tham nhũng, thoái hóa biến chất".

      Điều đó khiến rất nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ những người đã đổ xương máu vì Tổ Quốc luôn rất tin yêu Đảng không khỏi băn khoăn lo lắng: liệu Vận Nước sẽ ra sao?