Trang chủ » Cùng vui

TÔI HỎI CỤ MỘT CÂU

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 16 tháng 7 năm 2022 11:56 AM- Cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt đều có quy trình, sàng lọc kĩ càng sao vào lò cả mớ, do đâu hả cụ ?
- Do Nhân dân.
- Nhân dân đâu được chọn lưa, cụ nói vớ vẩn.
- Vớ vẩn thế lào. Nhân dân làm chủ mà không chọn được đầy tớ tử tế, còn trách gì nữa.
- Ô, ngẫm ra cụ nói đúng.
- Thì VƯỠN.
Có thể là tác phẩm nghệ thuật về một hoặc nhiều người