Trang chủ » Cùng vui

ĐI TRƯỚC MẤY BƯỚC

Trương Tuần
Thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2020 2:44 PM- Cụ ơi, tôi nhớ người xưa có nói câu này:
"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐 - tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc" (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ).
- Thì cụ Hồ cũng nói đai ý: Bộ đội chưa ăn cơm. cán bộ không được kêu mình đói. Mà sao hôm nay cụ lại nhắc câu nói này ?
- Thì tôi thấy có nhiều việc chưa đâu vào đâu cán bộ đã đòi khen thưởng, đòi tặng Huân chương.
- Sao lại có chuyện tham thế cụ.
- Quan của ta chỉ được cái vui trước thiên hạ.
- Thì VƯỠN..