Trang chủ » Cùng vui

LỜI GIẢI THÍCH VÒNG VO NHẤT TRONG TUẦN

Trương tuần
Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009 5:10 PM
Ông bộ trưởng bộ tiền
Giải thích hay đáo để
SCIC lương to
Vì vẫn chưa trừ thuế
Bộ trưởng nói hay thế
Trẻ con cũng khó nghe...
Giầu nghèo thành hai phe
Do các ông đấy nhé
Kiểm toán có ngu ngơ
Lương là sau trừ thuế ?


Lương 180 người
Chia 130 chén tất
Như thế là tắt mắt
Tiền của dân đấy nha
Giao két cho các vị
Xót xa ôi dân ta... 
(thơ bình và ảnh chế của Trương tuần)

 
 Trích báo Tiền phong:

Liên quan đến lương lãnh đạo SCIC, theo Bộ trưởng Ninh, số tiền 78 triệu đồng/tháng mà lãnh đạo doanh nghiệp này được nhận là thu nhập có thật nhưng chưa tính thuế và không chỉ bao gồm lương mà trong đó thực ra gồm 3 khoản tiền, đó là:

Tiền lương và cả tiền làm thêm giờ của năm 2007 được cộng dồn thanh toán vào quý 1/2008; Tiền làm thêm giờ, tiền quần áo, điện thoại, đồng phục; Tiền thưởng và cả các khoản phúc lợi không nằm trong quỹ lương (mà theo quy định của Nhà nước DN được phép hạch toán).

“Trên thực tế, nếu trừ đi các khoản thu nhập ngoài lương và sau khi trừ thuế, số tiền lương của lãnh đạo doanh nghiệp này là 36,4 triệu đồng/tháng” - Bộ trưởng Vũ Văn Ninh khẳng định.
.....
Ở đây, có hai khoản anh em làm có thiếu sót. Chẳng hạn biên chế mới đầu duyệt tiền lương cho 180 người nhưng trên thực tế chỉ có 130 người được chi trả lương. Thực tế, SCIC có lấy quỹ lương của 180  chia cho 130. Sau khi biết, tôi đã yêu cầu trả lại ngay.
......