Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tốt nhân ra...

Tông Trung
Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2014 8:26 PM

Huyện Hồng Ngự Đồng Tháp
Nguyên Bí thư hầu tòa
Hoãn xử, xe Huyện ủy
Đón bị cáo về nhà...

Cán bộ ngành Y tế
Ở trong tỉnh Nghệ An
Dùng xe chở cấp cứu 
Đi họp cho nhanh, nhàn...

Cán bộ và viên chức 
Ở thành phố Hội An
Đạp xe đi làm việc
Tiết kiệm và an toàn...

- Đọc báo mà bức xúc
Ba sự việc ba nơi
Chép ra xả xì tréc
Đừng bảo mình rỗi hơi...

- "Cái nước mình nó thế..."
Có người nói thế rồi
Chuyện nghe đâu bỏ đó
Kẻo nữa mà lôi thôi...

Ba miền Trung Nam Bắc
Đâu gương mẫu, điển hình
Nên nhân ra diện rộng
Xấu thì phải phê bình....