Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lời của Đất Lành nói về Tướng Giáp

Nguyễn Thẩm Văn
Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2013 9:17 PM

“Mọi người cứ nói đi, đất nói sau cùng”

Diệp Tử
 
Ông ra đi toàn dân thương tiếc
Dù ai kia nói ngả nói nghiêng
Dân là cỏ thôi mà đất nói gì dân biết
“Đây là bậc công thần hiện thân của niềm tin!”
 
Kim Ngọc ra đi chẳng ai dám đến
Nhưng trong lòng dân ai cũng tôn thờ
Ông ra đi dân xếp hàng la liệt
Bởi đất bảo rằng: “Nay không thể như xưa!”
 
Có kẻ bảo ông là Anh Hùng nhẫn nhục
Nào phải thế đâu, ông nhẫn nhịn thôi mà
Bởi ông chính là Quốc Công Tiết Chế
Vì nước quên thân quên cả thù nhà
 
Ức Trai xưa sao khuê vằng vặc
Thời đại Bác Hồ có Kim Ngọc và Ông
Cần chi phải hô lên: Danh nhân thế giới!
Hãy khắc tên vào chiếc trống đồng
 
Nguyễn Thẩm Văn