Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tự điển tiếng Việt mới bổ sung

Trần Trương
Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013 9:33 PM


   1 /  Hạ quyết tâm : Bỏ quyết tâm xuống , từ bỏ quyết tâm

    2 /  Quyết liệt      :  Quyết tâm bị bại liệt, không còn khả năng làm việc

3 /   Nơi sinh (ghi trong tờ lý lịch):   Chỗ nhạy cảm  phía dưới của đàn bà

4 /   Sở hữu toàn dân  :  Nghĩa a :Ai cũng được quyền nắm giữ
                           Nghĩa b : ( Nhĩa bóng ) : Tiền của mình  gửi ngân hàng  nhưng mang tên người khác

5/  Bầu cử tự do  : Là bầu cử theo ý mình, rồi bỏ phiếu vào hòm phiếu  ,Ví dụ :  Bầu cử đã được tự do/ chọn người xứng đáng ta cho vào hòm (phiếu)

6/   Thanh cao   : Âm thanh  ồn ã  ở trên cao, gọi tắt là Loa phường

7/    Công Viên    : Chữ viết tắt của cụm từ “Công nhân viên chức”

8 /   Hiệu quả    : kết quả bị trừ đi

9 /  Lắng nghe   : Nghe xong rồi thì lắng xuống , để đấy

10 /  Bảo hiểm  : Là sự dạy dỗ, bảo ban rất nguy hiểm

11 /  O K(Ô kê)  : có Ô thì được kê lên, cất nhắc

12 / Mặt trận tổ quốc : chữ viết tắt là MTTQ , dịch theo nghĩa bóng là Mối Tình Thoảng Qua

(kì sau viết tiếp)