Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Quan tham ăn chặn tiền lương

Thư ký Thời Đại
Thứ ba ngày 3 tháng 9 năm 2013 9:53 PM

 
Quan chức nhiều kẻ nhũng nhương

Ăn cướp trắng trợn tiền lương quá nhiều

Nên người lao động liêu xiêu

Suốt ngày lam lũ chi tiêu tảo tần

Tiền lương là thuế của Dân

Tại sao lắm kẻ bất nhân thế này?

Chúng tham tưởng chẳng ai hay?

Không ngờ ăn bẩn việc này không xong

Dân ai cũng thấy bất công?

Sao cấp quản lý lại không biết gì?

Hay được bọn chúng chung chi?

“Mắc quai há miệng” lờ đi cho rồi!

Khổ dân lâo động nước tôi

Doanh nghiệp Nhà nước quan xơi quá nhiều

Công nhân cuộc sống tiêu điều

Nhìn đâu cũng thấy quá nhiều… bất công.

 
 

28/08/2013

Thư ký Thời Đại