Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bạc-Hy-Lai bói Kiều

Hủ Tiếu
Thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2013 8:19 AM


Ngày 22/8/2013 Tòa án Tế Nam đưa Bac Hy Lai (Bí thư Tinh ủy Trùng khánh) ra xét xử ví tội danh hối lộ,tham nhũng và lạm dụng quyền lực Bà  vợ Cốc khai Lai bị tuyên án tử hình (2012) vì tội sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood (án tử hình được hoãn 2 năm)

Lạy Vua Từ Hải
      Lay Vãi Giác Duyên
            Lạy Tiên Thúy Kiều

Ngộ sinh tự Bạc Hy Lai
Hậu duệ dài dài họ Bac Châu Thai
Làm quan nhất dẳng khâm sai
Mắc hạn rớt đài do vợ gây nên
Tiền Đường sông nước tiền duyên
Xin chư vị thánh phán điều tương lai

Cảo thơm lần giở trước đèn
Phán liền mấy đoạn, phận hèn xin ghi

Nào ngờ cùng lũ bơm già
Bac Bà* cùng với Tú Bà đồng môn
……
Hại nhân nhân hại sự nào tại ta
Trước là Bạc hạnh*  Bac Bà
Bên là ưng khuyển, bên là Sở Khanh

Công danh sự nghiệp tiêu tan
Hy Lai cùng Cốc Khai Lai một thuyền
Kẻ mất chức lẫn mất quyền
Kẻ thì xuống đến cửu tuyền  ăn năn.

Chú giải của quẻ bói
Bac Bà* là Côc Khai Lai, không phải Bạc Bà tiền kiếp
Bac hạnh * là Bạc Hy Lai (ke bac hạnh)

            20-8-2013 Hủ Tiếu