Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chó nhà tự sự

Nguyễn Văn Diệp
Thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2013 5:13 PM

 
Các anh vào trường đua trăm tỉ *
Chúng tôi nào mấy tí kém đâu?
Cùng là giống cẩu với nháu
Bọn mình hơn dáng hơn đầu nữa kia
Ai định luật phân chia đẳng cấp
Thành bất công quá mức thế này?
Trường đua anh thỏa vui vầy
Còn tôi phận hẩm tháng ngày xích giam!
Anh ở nơi trọng sang mát mẻ
Ăn uống đều có kẻ sớm h[m
Xài toàn thứ quí đồ ngon
Chia  chác ghế để cháu con kế cận!
Còn chúng tôi giữ phận coi nhà
Nằm chờ tháng hết với ngày qua
Toàn thân hay lại ra ma
Khi nào số phận đi qua hương ..Giềng!!
Các anh sẽ thành Tiên thành Phật
Bổng lộc nhiều toàn vật trọng sang
Chết già tin khắp mọi làng:
Đẽo đá chó cảnh vác mang về thờ!
Chẳng biết họ có rồ không đấy ?
Vong linh cha hết cậy hết mong
Họ thờ chó đá hết lòng
Mừng cho số phận các ông hơn  người
        20 - 8 -2013
 Nguyễn Văn Diệp
 
* Quốc Hội mới qui định muốn mởi trường thi chó phải có vốn 100 tỉ