Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Oan cho…cái bụng!...

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2013 3:02 PM

 
(ĐOV-01-08-2013) - Hàng chục CSGT thuyên chuyển công tác vì béo bụng.
Thơ rằng:
.
Lỗi đâu tại bụng to phềnh?
Cấp trên điều động có phần hơi…oan!
Bi giờ rất đông các Quan
Vác cái “bụng phệ” trông càng thêm…oai!...
Ối Quan tuổi mới choai choai…
Khệnh khà khệnh khạng cũng “oai” ra trò!
Đi đâu “vác” cái bụng to
Rõ ra Quan chức ai so được nào?!
Măm măm cứ chén đẫy vào
Quỹ công có sẵn ào ào…“măng-giê”!*
“Tiền Chùa” dễ mấy ai chê
Trăm mưu, nghìn kế thu về…túi riêng!
Đã thành cái bệnh kinh niên 
Nhiễm toàn xã hội chẳng riêng anh nào!...
Bây giờ nên tính làm sao
Đừng vì “bụng phệ” điều vào,điều ra!
Oan cho mấy vị nhà ta...
“Cấp trên trông xuống, người ta ngó vào”!!!...
………………
.
01-08-2013
DL
------------------------
* Mauger (tiếng Pháp) dịch nghĩa là “ăn”